การวิจัยและพัฒนาเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ที่ได้เข้ามาบริหารงานของ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด บริษัทฯ ได้มุ่งสู่การพัฒนาในด้านกระบวนการผลิต และระบบการบริหารจัดการ โดยได้รับใบรับรองมาตรฐาน HACCP, ISO 9001 และ ISO 14001 และเป็นโรงงานแรกๆ ที่ได้รับใบรับรองนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพพิเศษที่ให้ทั้งรสอร่อย และดีต่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคสมัยใหม่

      ดิฉันเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเสมอมา และต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆ กับทุกๆ ท่าน หวังว่าทุกๆท่านจะหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

      ขอแสดงความนับถือ
     อารยา อรุณานนท์ชัยกว่า 25 ปีของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และพัฒนาชาวไร่อ้อย และมีนโยบาย Zero-Waste ที่มุ้งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองระบบการจัดการ GMP, HACCP, ISO 9001 และ ISO 14001 บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีกำลังการผลิต 14,000 ตันอ้อยต่อวัน ตั้งแต่ต้นปี 2553 เป็นต้นมาบริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ Total Productive Maintenance (TPM)

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดและบริษัทในเครือ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียง เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนท้องถิ่น มอบทุนให้กับศูนย์อนามัยและโรงพยาบาลในพื้นที่ ฯลฯ

จัดตั้งฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดตั้งฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพขึ้นในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์น้ำตาลและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมุ่งเน้นค้นคว้าและวิจัย ด้านอาหารและการโภชนาการ และเป็นผู้กำหนดกรอบงานวิจัยโดยมีการร่วมมือกับนักวิจัยจากหลายสถาบันทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันภาครัฐ และภาคเอกชนในและนอกประเทศ

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด และ บริษัทในเครือ

2552 ผลิตภัณฑ์ “น้ำตาลพาลาทีน” ของ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ได้รับรางวัล 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี 2552 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2551 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการวันที่ 8 สิงหาคม เพื่อผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ > 99.5% เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงยานยนต์
2551 บริษัท ราชบุรีไบโอเทค จำกัด จดทะเบียนบริษัทฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
2550 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด เซ็นสัญญากับ Envima (Thailand) Co., Ltd. เพื่อเป็นที่ปรึกษาเรื่องการนำโครงการสร้างระบบไบโอแก๊ส เพื่อทดแทนพลังงาน เข้าสู่กระบวนการ Clean Development Mechanism (CDM)
2550 ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพได้รับทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตรา “นิวทราบี”
2549 ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น รองอันดับที่ 1 โดยเป็นหนึ่งในห้าโรงงานที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานอ้อย และน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
2547 จัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อค้นคว้าและวิจัยน้ำตาลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
2547 ได้รับรางวัลผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงที่สุดในภาคกลาง และรางวัลอ้อยไฟไหม้น้อยที่สุด อันดับที่ 2 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
2545 ได้รับรางวัลผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงที่สุดในเขต 7 สำหรับฤดูการผลิตปี 2543/44 จากนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
2545 ได้รับ HACCP จาก MASCI (Thailand)
2545 ได้รับ ISO 9001:2000 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (certified 2002-2004)
2544 ได้รับ HALAL จาก Central Islamic Committee of Thailand
2544 ได้รับ ISO 14001:1996 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (certified 2001-2005)
2543 ได้รับรางวัล New Millennium Award ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในงาน New Millennium Award ครั้งที่ 22
2543 ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ใช้สัญลักษณ์ มอก.56-2533
2542 ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมาย Thailand’s Brand เพื่อแสดงถึงคุณภาพจากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์
2542 เป็นหนึ่งในสิบโรงงานแรกที่ได้รับ ISO 9002 :1994 ด้านการบริหารจัดการจาก Lloyd’s Register Quality Assuarance Limited (certified 2542-2544)
2541 ผลิตภัณฑ์น้ำตาล “ตราผึ้ง” ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ และได้รับ Health Certificate
2536 ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพได้รับทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรา “ผึ้ง”
2533 ได้รับรางวัลรองอันดับที่ 1 ด้านผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงสุด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร นายชวน หลีกภัย
2530 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์และการบริหารงานของประธานกรรมการ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย และประธานกรรมการบริหาร นางอารยา อรุณานนท์ชัย
Design by Smilephp.com Copyright Rajburi Sugar Co., Ltd. All Rights Reserved.